Zorgteam (ZT)

Op iedere locatie van het Merletcollege bestaat er een Zorgteam, bestaande uit een zorgcoördinator en een orthopedagoog. Zij dragen de coördinerende en inhoudelijke zorg voor de meer persoonsgerichte begeleiding van leerlingen. Het Zorgteam zet zich speciaal in om leerlingen te begeleiden met problemen van didactische en/of sociaal-emotionele aard. Die problemen kunnen klein zijn, zeer tijdelijk van aard, maar ook aanzienlijk en langdurig. De begeleiding kan individueel zijn, maar kan ook in groepjes plaatsvinden. In veel gevallen verwijst het Zorgteam hiervoor door naar interne specialisten.

 

Het gaat om veelsoortige problemen. Thema's kunnen zijn:

• Leerproblemen
• Gedragsproblemen
• faalangst/examenvrees
• problemen in de sociale omgang
• relatie met anderen
• verdriet en rouw
• echtscheiding
• somberheid
• zelfbeeld
• motivatie

 

Begeleiding van leerlingen is in eerste instantie een taak van de mentor. Deze kan echter in bepaalde gevallen -na overleg met de coördinator leerlingzaken- een leerling doorverwijzen naar het ZT. Het is raadzaam niet te lang te wachten met het opnemen van contact als zich problemen voordoen die een negatieve invloed kunnen hebben op de schoolloopbaan.
Als de problemen de competentie van het ZT te boven gaan, kan doorverwezen worden naar externe hulpverlenende instanties of het Zorgadviesteam (ZAT), een multidisciplinair overleg waarin professionals uit het welzijnswerk, jeugdzorg, gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs vragen/zorgen van school, ouders en/of leerlingen bespreken.

 

Zorgteam locatie Cuijk
Zorgcoördinator: Lucia Brakenhoff

Zorgcoördinator: Ellen Dulk

Orthopedagoog: Kitty Klop

 

Zorgteam locatie Grave
Zorgcoördinator: Ellen Dulk
Orthopedagoog: Dennis Driessen

Orthopedagoog: Dunja Theunissen

 

Zorgteam locatie Mill
Zorgcoördinator: Ton Dortmans
Orthopedagoog: Dennis Driessen