Disclaimer

Het Merletcollege betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer. Het Merletcollege plaats daarom alleen afbeeldingen/gegevens van personen op de website die hiervoor expliciet toestemming hebben gegevens. Mocht u desondanks toch bezwaren hebben tegen het voorkomen van een afbeelding/naam op deze website, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de webmaster (webmaster@merletcollege.nl). Wij zullen dan zo spoedig mogelijk corrigerende maatregelen nemen.

Het bezoeken van de website geschiedt voor risico van de bezoeker. Het Merletcollege spant zich naar alle redelijkheid in om deze website te voorzien van nauwkeurige en actuele informatie, maar geeft geen garanties of toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid en veiligheid. U erkent dat informatie die u verstuurt onderschept kan worden. Het Merletcollege aanvaart geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige typografische of andere fouten, of tekortkomingen in de inhoud van deze site.

Aansprakelijkheidsbeperking

Het Merletcollege doet geen toezeggingen betreffende de geschiktheid van de informatie in de documenten en de bijbehorende grafische voorstellingen op deze site. Alle documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden zonder enige vorm van garantie verstrekt en zijn zonder kennisgeving onderhevig aan veranderingen. Het volledige risico voortkomend uit het gebruik ervan berust bij de ontvanger.
 
In geen enkel geval is het Merletcollege aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van, voortkomend uit of in verband met het gebruik van deze website. In geen enkel geval zal het Merletcollege aansprakelijk zijn voor enige directe of vervolgschade, tussen-, bijzondere - of strafvordering of andere schades (inclusief, zonder beperkingen, claims met betrekking tot gederfde winst, bedrijfsonderbreking of verlies aan bedrijfsinformatie). Het Merletcollege is niet aansprakelijk in het geval van schending van rechten van derden.

Links naar sites van derden

Sites waarnaar een link is gemaakt vallen niet onder de zeggenschap van het Merletcollege en het Merletcollege is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site waarnaar een link is gemaakt of voor de links in dergelijke site. Het Merletcollege verstrekt deze links uitsluitend als service voor u, en de aanwezigheid van een dergelijke link houdt niet in dat het Merletcollege de site onderschrijft.
 
Copyright © Merletcollege. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd of openbaargemaakt. Misbruik zal juridisch worden vervolgd.

© 2019 Merletcollege

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.