Ouderbijdrage

 

Gegevens m.b.t. de ouderbijdragen voor het schooljaar 2021-2022 staan binnenkort op de website.

 

CUIJK

GRAVE

MILL

 

Voor informatie over de ouderbijdrage: Brief ouderbijdrage

Financiële tegemoetkoming

Jaarlijks zijn er onder de ouders van onze leerlingen ouders, die om financiële reden de vrijwillige ouderbijdrage niet of niet ineens kunnen voldoen. Het is alleszins begrijpelijk dat deze ouders hun kinderen toch graag aan alle activiteiten willen laten deelnemen. Lees hieronder wat de mogelijkheden zijn:

STAP 1: Gespreid betalen Kunt u de ouderbijdrage wel betalen maar wilt u om wat voor reden dan ook graag in termijnen betalen, neem hierover dan contact op met de centrale leerlingadministratie (administratie.centraal@merletcollege.nl)

STAP 2: Vergoeding ouderbijdrage door Stichting Leergeld (én de school) Indien uw inkomen het niet toelaat de ouderbijdrage zelf te betalen, dan kunt u een verzoek indienen bij de Stichting Leergeld Land van Cuijk om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Let op: in afwijking op voorgaande jaren, dient u dit verzoek rechtstreeks naar de Stichting Leergeld te sturen. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen via de website (https://www.leergeldlandvancuijk.nl/ 0486-477766). Geef a.u.b. bij uw verzoek aan wat de naam is van uw zoon/dochter en in welke klas ze zitten.

Stichting Leergeld vergoedt niet alle componenten van de ouderbijdrage of Chromebook. Indien Stichting Leergeld echter uw aanvraag goedkeurt, dan zal de school het restant van de ouderbijdrage kwijtschelden vanuit het solidariteitsfonds. Het restant van de aanschaf van een Chromebook wordt uit de exploitatie van de school bekostigd. 

 

Solidariteitsfonds ouderbijdrage

Jaarlijks zijn er onder de ouders van onze leerlingen, ouders die om financiële reden de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen voldoen. Het is alleszins begrijpelijk dat deze ouders hun kinderen toch aan alle activiteiten zouden willen laten deelnemen. Deze ouders kunnen dan (in eerste instantie) via de Stichting Leergeld een verzoek indienen voor een vergoeding. Stichting Leergeld benadert vervolgens de ouders om inzicht te krijgen in hun financiële positie.

 

Indien Stichting Leergeld vaststelt dat ouders zelf onvoldoende middelen hebben, dan vergoedt de Stichting Leergeld (een gedeelte van) de ouderbijdrage. Om ervoor te zorgen dat elk kind toch overal aan kan deelnemen scheldt de school het overige gedeelte kwijt. Het is voor de school echter niet mogelijk de hieraan verbonden kosten structureel voor zijn rekening te nemen. Om die reden hebben wij in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad een zogenaamde solidariteitsbijdrage aan de vrijwillige ouderbijdrage toegevoegd. Op die wijze vormen wij een fonds waaruit de eventuele kwijtschelding bekostigd kan worden. Jaarlijks legt de rector verantwoording af aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad over de inkomsten en uitgaven uit het solidariteitsfonds. De solidariteitsbijdrage is per leerling een gering bedrag, maar is ook een vrijwillige bijdrage. Het is aan de ouders of zij die al dan niet willen betalen.

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.