Ouderbijdrage

 

De ouderbijdrage is onder voorbehoud van de instemming oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Hier treft u het overzicht aan van de ouderbijdragen voor het schooljaar 2019-2020:

CUIJK

GRAVE

MILL

 

Voor informatie over de ouderbijdrage:

brief ouderbijdrage

 

Hieronder kunt u het formulier downloaden.

formulier ouderbijdrage

 

Solidariteitsfonds ouderbijdrage

 

Jaarlijks zijn er onder de ouders van onze leerlingen, ouders die om financiële reden de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen voldoen. Het is alleszins begrijpelijk dat deze ouders hun kinderen toch aan alle activiteiten zouden willen laten deelnemen. Deze ouders kunnen dan bij de rector van de school een verzoek tot gedeeltelijke of algehele kwijtschelding indienen. Het is voor de school niet mogelijk de hieraan verbonden kosten structureel voor zijn rekening te nemen. Om die reden hebben wij in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad een zogenaamde solidariteitsbijdrage aan de vrijwillige ouderbijdrage toegevoegd. Op die wijze vormen wij een fonds waaruit de eventuele kwijtschelding bekostigd kan worden. De verzoeken voor kwijtschelding, die de rector ontvangt, zullen worden voorgelegd aan Stichting Leergeld, die de betreffende ouders zal benaderen om inzicht te krijgen in hun financiële positie. Op grond daarvan brengt Stichting Leergeld een advies uit aan de rector. Jaarlijks legt de rector verantwoording af aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad over de inkomsten en uitgaven uit het solidariteitsfonds.
De solidariteitsbijdrage is per leerling een gering bedrag, maar is ook een vrijwillige bijdrage. Het is aan de ouders of zij die al dan niet willen betalen.

 

Voor het betalen van de ouderbijdrage schooljaar 2019-2020, wordt aan u medio oktober 2019 digitaal een factuur toegezonden.

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag.